HORNS

CONSTANT COVERAGE HORNS
 XR1496C Họng kèn cho loa 1,4inch 90° 18 Sound - Giá call
 31    
18 Sound
Throat entry 1,4inch.
Cấu trúc tổng hợp giảm xốc cao.
Đáp ứng tần số đồng nhất bật trục và tắt trục.
Mật độ không thay đổi horizontal và vertical 90°x 60°
Độ biến dạng thấp ở áp lực âm thanh cao.
Chờ đặt hàng
So sánh
 XT1464 Họng kèn cho loa 1,4inch 60° 18 Sound - Giá call
 27    
18 Sound
XT1464
Chờ đặt hàng
So sánh
 XR1064 Họng kèn cho loa 1inch 60° 18 Sound - Giá call
 15    
18 Sound
XR1064
Chờ đặt hàng
So sánh
 XT1086 Họng kèn cho loa 1inch 80° 18 Sound - Giá call
 16    
18 Sound
XT1086
Chờ đặt hàng
So sánh
XT120 Họng kèn cho loa 1inch 90° 18 Sound - Giá call
 26    
18 Sound
XT120
Chờ đặt hàng
So sánh
 XMT200 Họng kèn cho loa 6,57inch 90° 18 Sound - Giá call
 28    
18 Sound
XMT200
Chờ đặt hàng
So sánh
 XR2064C Họng kèn cho loa 2inch 60° 18 Sound - Giá call
 29    
18 Sound
XR2064C
Chờ đặt hàng
So sánh
 XR1464C Họng kèn cho loa 1,4inch 60° 18 Sound - Giá call
 20    
18 Sound
XR1464C
Chờ đặt hàng
So sánh