X32- Giá trị MIDI CC là gì?

17/03/2022    460    4.6/5 trong 2 lượt 
X32- Giá trị MIDI CC là gì?
X32- Giá trị MIDI CC là gì?
 Đối với bài viết này, chúng tôi đã biên soạn một tham chiếu dạng xem nhanh về tất cả các giá trị CC và thông số mà chúng đại diện cho dòng X32. Để có thông số kỹ thuật triển khai MIDI đầy đủ, vui lòng tham khảo tài liệu Giao thức MIDI X32. Bài viết này chỉ nhằm mục đích là một tài nguyên Xem nhanh để xác định các giá trị CC nào có liên quan đến các kênh và chức năng nào.   Tài liệu giao thức MIDI V1.0  

Biểu đồ thay đổi giá trị điều khiển X32 CHỨC NĂNG MUTE: * 127 Vận tốc bật tắt tiếng * 0 Vận tốc tắt   chức năng Kênh MIDI tắt 3)  

CC00 Kênh 1 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC01 Kênh 2 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC02 Kênh 3 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC03 Kênh 4 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC04 Kênh 5 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC05 Kênh 6 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC06 Kênh 7 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC07 Kênh 8 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC08 Kênh 9 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC09 Kênh 10 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC10 Kênh 11 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC11 Kênh 12 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC12 Kênh 13 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC13 Kênh 14 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC14 Kênh 15 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC15 Kênh 16 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC16 Kênh 17 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC17 Kênh 18 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC18 Kênh 19 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC19 Kênh 20 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC20 Kênh 21 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC21 Kênh 22 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC22 Kênh 23 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC23 Kênh 24 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC24 Kênh 25 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC25 Kênh 26 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC26 Kênh 27 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC27 Kênh 28 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC28 Kênh 29 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC29 Kênh 30 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC30 Kênh 31 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC31 Kênh 32 Fader Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC32 Aux Trong 1 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC33 Aux Trong 2 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC34 Aux In 3 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC35 Aux Trong 4 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC36 Aux Trong 5 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC37 Aux Trong 6 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC38 USB Player L Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC39 Đầu phát USB R Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC40 FX1 L Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC41 FX1 R Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC42 FX2 L Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC43 FX2 R Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC44 FX3 L Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC45 FX3 R Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC46 FX4 L Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC47 FX4 R Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC48 Mixbus 1 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC49 Mixbus 2 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC50 Mixbus 3 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC51 Mixbus 4 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC52 Mixbus 5 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC53 Mixbus 6 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC54 Mixbus 7 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC55 Mixbus 8 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC56 Mixbus 9 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC57 Mixbus 10 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC58 Mixbus 11 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC59 Mixbus 12 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC60 Mixbus 13 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC61 Mixbus 14 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC62 Mixbus 15 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC63 Mixbus 16 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC64 Ma trận 1 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC65 Ma trận 2 Tắt tiếng = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC66 Ma trận 3 Tắt tiếng = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC67 Ma trận 4 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC68 Ma trận 5 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC69 Ma trận 6 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC70 MASTER L / R Channel Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC71 M / C Tắt tiếng = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC72 DCA Nhóm 1 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC73 DCA Nhóm 2 Tắt tiếng = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC74 DCA Nhóm 3 Tắt tiếng = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC75 DCA Nhóm 4 Tắt tiếng = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC76 DCA Nhóm 5 Tắt tiếng = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC77 DCA Nhóm 6 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC78 DCA Nhóm 7 Tắt tiếng = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
CC79 DCA Nhóm 8 Mute = Midi CH 02 PAN = Midi CH 03
 

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO KHOA

Head Office: 396 Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Quận 7 TP.HCM
Liên hệ: 028.73003875
 

Tìm kiếm

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.